Vpisni pogoji

Vpisni pogoji Zavoda Pulz šport

SPLOŠNA DOLOČILA:

Vpisni pogoji in navodila za organizacijo in izvajanje športno-rekreativne vadbe ter športno-animacijskih aktivnosti (v nadaljevanju “Vpisni pogoji”) Zavoda Pulz šport, Podmilščakova ulica 36, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju »Pulz šport«) so sestavni del pogodbe oz. prijavnice, ki jo skleneta Pulz šport in udeleženec programa oz. v njegovem ali njenem imenu starš ali skrbnik, v vsakem primeru pa plačnik programa (v nadaljevanju »udeleženec«). V primeru dodatnih pogojev, določil ali sprememb na izbranem vadbenem programu, veljajo poleg spodaj navedenih pogojev tudi tisti, ki so navedeni v prijavnici oz. pogodbi.

PRIJAVA:

Udeleženec programa se lahko prijavi na vadbo, ki ga organizira Zavod Pulz šport, na sedežu podjetja, preko telefona, e-prijavnice ali elektronske pošte. Zavod Pulz šport glede na udeleženčevo povpraševanje pošlje po e-pošti ali po pošti ( v kolikor e-pošta ni na voljo) prijavnico oz. pogodbo, le-ta pa izpolnjena in poslana nazaj na naslov Zavoda Pulz šport služi tudi kot potrdilo o rezervaciji. Ob prijavi je udeleženec  dolžan navesti vse zahtevane podatke ter plačati obrok ob vpisu. Pogodba-prijavnica se šteje za sklenjeno z dnem, ko jo podpišeta Zavod Pulz šport in udeleženec.

Za zavezujočo prijavo se poleg zgoraj navedenih načinov potrditve udeležbe šteje tudi udeleženčev prihod na vadbo brez vrnjene prijavnice ali brez plačila prijavnine, če je delno ali v celoti koristil vadbo oz. program.
PROGRAM DELA:

Program dela v okviru obiskovane vadbe je objavljen na spletni strani Podmilščakova ulica 36 www.PulzŠport.si, hkrati pa ga Zavod Pulz šport na željo udeleženca po potrebi in glede na dodatna vprašanja ali situacijo na vadbi obrazloži tudi po telefonu ali preko e-pošte ter preko informacij, ki jih v ustni obliki posreduje predstavnik organizatorja programa na udeleženčevi prvi učni uri. Možna so odstopanja od programa glede na realno stanje, ki se pokaže na licu mesta ob poteku vadbe in v zvezi s tem lahko prihaja do smiselnih sprememb. Udeležba vadečih na posameznem programu lahko odstopa od glavnine vadečih v skupini, v kolikor Zavod Pulz šport oceni, da je to smotrno in smiselno glede starost, sposobnosti in morebitne omejitve.

CENE IN PLAČILO STORITEV:

Cene storitev Zavoda Pulz šport so določene s programom, lokacijo vadbe, vrsto, obliko in pogostostjo vadbe ter veljajo od dneva objave programa, opredeljene pa so v prijavnici/pogodbi. Zavod Pulz šport si pridržuje pravico do spremembe cen, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja ter predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji.

V primeru obročnega plačila (3-8 obrokov) se končna cena programa zviša za 6% glede na osnovno ceno programa.

Objavljene cene, po katerih se udeleženec in Zavod Pulz šport dogovorita za sodelovanje in za katere se sklene pogodba-prijavnica, se lahko za druge udeležence v enakem ali istem programu naknadno zvišajo ali znižajo (last minute, first minute, posebna ponudba…), vendar to ne spremeni obojestransko dogovorjene cene med udeležencem in Zavodom Pulz šport.

Udeleženec se v primeru obročnega odplačevanja, neodvisno od udeležbe in trajanja programa, zavezuje poravnati vse obroke v celoti ter v rokih, navedenih v tej pogodbi/prijavnici, v nasprotnem ima Zavod Pulz šport pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in neplačan(e) obrok(e) oz. obveznost po tej pogodbi/prijavnici sodno izterjati.

Udeleženec ima ob začetku obiskovanja programa na voljo dve (2) poskusni učni uri, ki sta finančno opredeljeni kot »obrok ob vpisu«.  V primeru prejete pisne odpovedi po poteku poskusnih dveh (2) ur najkasneje do naslednje zaporedne učne ure,  izvajalec od udeleženca programa ne bo terjal nadaljnjih plačil. Prvi obrok ob vpisu se NE vrača in služi kot vpis v program, rezervacija mesta ter krije finančne stroške vpisa, administrativne stroške ter organizacijske stroške.

POPUSTI:

Morebitni popust se prizna (popust se vedno obračuna na cenejši program):

– drugemu in vsakemu naslednjemu otroku iz iste družine, vpisanemu v celoletni program v isti sezoni.

– v primeru, da je otrok vpisan v dva celoletna programa, se prizna popust na drugi oz. cenejši celoletni program,

– popusti se obračunajo pri plačilu zadnjega obroka in se med seboj ne seštevajo. Popust se izračuna na osnovno ceno tečaja.

Višina morebitnega popusta je opredeljena na prijavnici/pogodbi.

ODSTOPI IN VRAČILA:

Udeleženec lahko v vsakem trenutku iz kakršnegakoli razloga odstopi od programa. Kot dan odpovedi se šteje dan, ko je Zavod Pulz šport prejel pisno odpoved po pošti (priporočeno) ali elektronski pošti /(zahtevano potrdilo, da je prejemnik e-pošte sporočilo prejel). V tem primeru za odstop in vračilo veljajo vpisni pogoji ter pogoji, zapisani na prijavnici / pogodbi. Zavod Pulz šport bo udeležencu bodisi na njegov TRR vrnil znesek v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi, bodisi izdal dobropis v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi za neizkoriščen del programa. Udeleženec programa pa se obvezuje poravnati vse obveznosti do trenutka odpovedi oz. izpisa udeleženca iz programa.

Skladno s pogoji s prijavnice/pogodbe Zavod Pulz šport udeležencu v primeru odstopa zaračuna odstopnino v višini, opredeljeni v prijavnici/pogodbi.

Dobropis je unovčljiv na programih, zapisanih na dobropisu, v istem šolskem letu in prvem naslednjem šolskem letu in NI prenosljiv na drugo osebo ali izplačljiv v denarju oz. kakorkoli drugače kot v obliki obiskovanja programa, opredeljenega v dobropisu.

NADOMEŠČANJE ZAMUJENIH UČNIH UR:

Zavod Pulz šport nudi udeležencu programa možnost, da v primeru odsotnosti zamujene učne ure (skupaj največ 5 učnih ur) nadomesti v drugih razpoložljivih terminih, v kolikor so le-ti na voljo.

Nadomeščanje posamezne učne ure se lahko izvede najkasneje v 8-ih dneh od posameznega dneva odsotnosti udeleženca na izbranem programu ne glede na razlog manjkanja, razen če gre za odsotnost in zdravstvenih razlogov in za to obstaja zdravniško potrdilo. V tem primeru se za datume nadomeščanja medsebojno dogovorita udeleženec in Zavod Pulz šport. V primeru, da udeleženec zamujenih učnih ur ne nadomesti, to ni razlog za povračilo zamujenih učnih ur v finančni obliki oz. vračilu v denarni obliki.

SPLOŠNE DOLOČBE:

– prvi obrok in morebitna ostala predplačila se plačniku brezobrestno vrne v celoti, če na program, na katerega se udeleženec prijavlja, ne bi bilo prijavljenih dovolj udeležencev in programa zaradi tega ne bi bilo mogoče izvesti.

– v primeru višje sile, organizacijskih ovir ali okvare bazena oz. športnega objekta, kjer se vadba izvaja, se program lahko podaljša in izvede najkasneje do konca šolskega leta. V kolikor kljub podaljšanju programa ne bo mogoče izvesti v celoti, bo izvajalec vrnil naročniku sorazmeren delež neizkoriščenega dela programa ali mu ponudil ustrezne nadomestne rešitve. Sorazmerni delež se izračuna na osnovno ceno programa.

– Udeleženec je dolžan na izbrani program priti 10min pred pričetkom.

– v primeru povečanja stroška prostorskih kapacitet za več kot 5% si izvajalec pridružuje pravico do uskladitve cen programa.

– vsak udeleženec oz. starši ali skrbnik prejme en izvod pogodbe/prijavnice.

– vse spore bosta stranki reševali sporazumno.

– v primeru da se stranki ne moreta sporazumeti, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Izvajalec se zavezuje, da bo program izvajal po načelih varnosti in kvalitete.

S podpisom prijavnice/pogodbe oz. obiskovanjem programa udeleženec dovoljuje objavo slikovnega ali video gradiva, ki nastane pri izvedbi programov Zavoda G- REGA, na spletni straneh Zavoda PULZ ŠPORT ter na družabnih omrežjih (Facebook, Instagram…)

IZJAVA O ZASEBNOSTI:

 1. Zavod PULZ ŠPORT (zavod) obdeluje in varuje vaše osebne podatke skladno z aktualno zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov. Zavod bo osebne podatke uporabil izključno za namene za katere so bili osebni podatki dani in jih v nobenem primeru ne bo razkril nepooblaščenim osebam. Vaši podatki so lahko razkriti ostalim le na poziv državnega organa ob podani zakonski podlagi.
 2. Hramba podatkov

Zavod hrani vaše podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo, razen če je z zakonom določen drug rok hrambe.

Zavod hrani podatke strank, ki so potrebni za izvedbo storitev še pet let od izpolnitve pogodbe na pogodbeni podlagi. Podatke o zdravstvenih posebnostih zavod obdeluje na podlagi vaše privolitve za namene izvajanja pogodbe do vašega preklica, vendar najdlje pet let od izpolnitve pogodbe. Zavod obdeluje vaše osebne podatke za namene neposrednega oglaševanja le na podlagi podane privolitve, do vašega preklica. Zavod lahko svojo dejavnost oglašuje, ter obvešča posameznike o novostih in ponudbah zavoda tudi na podlagi zakonitih upravičenih interesov zavoda, ki temeljijo na privolitvah posameznikov ali na podlagi nakupa.

Zavod lahko v nekaterih primerih vaše podatke posreduje tudi drugim podjetjem z namenom izvedbe dogovorjene storitve kot na primer hotelom, prenočiščem in ponudnikom prevozov.

Zavod hrani osebne podatke na izdanem računu skladno z zakonom deset let po poteku leta, na katerega se nanašajo računi.

Podatke, ki jih posredujete zavodu PULZ ŠPORT na podlagi privolitve lahko kadarkoli prekličete.

Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

 1. Vaše pravice

Zavod skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, posamezniku zagotavlja naslednje pravice:

 • pravico od zavoda zahtevati informacije, kateri podatki se obdelujejo v zvezi z njim;
 • pravico od zavoda pridobiti potrdilo o tem, ali so v obdelavi njegovi osebni podatki;
 • pravico, da zavod brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim;
 • pravico, da zavod brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, razen če je podlaga zakon;
 • pravico, da zavod omeji obdelavo osebnih podatkov, razen če je podlaga zakon;
 • pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval zavodu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu ali od zavoda zahteva da posreduje te podatke neposredno.
 • pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, razen če je podlaga pogodba ali zakon.
 1. Uveljavljanje navedenih pravic in pravna sredstva

Posameznik navedene pravice uveljavlja brezplačno pri zavodu PULZ ŠPORT. Zavod lahko zaradi potrditve identitete posameznika zahteva njegove podatke. Zavod mora o zahtevi posameznika odločiti brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Ta rok se lahko po potrebi podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju zapletenosti in števila zahtev. O podaljšanju mora zavod obvestiti posameznika, posameznik pa se lahko zoper podaljšanje pritoži. Pri očitno neutemeljenih ali pretiranih zahtevah posameznika, na katerega se podatki nanašajo, zlasti če se zahteve pogosto ponavljajo, lahko zavod s posebno obrazložitvijo odkloni ukrepanje na podlagi zahtevka.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da zavod trajno ali začasno preneha uporabljati ali drugače obdelovati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Zavod v primeru iz prejšnjega stavka najpozneje v 15 dneh preneha obdelovati osebne podatke za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvesti posameznika, ki je vložil to zahtevo.

Če posameznik po prejeti odločitvi zavoda meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri Informacijskemu pooblaščencu, pri zavodu vloži obrazložen ugovor v roku petnajstih dni. Zavod mora o ugovoru odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh. Če zavod ne odloči o zahtevi posameznika v roku, lahko posameznik pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo zaradi molka.

V postopku pritožbe zoper odločitev zavoda po tem delu zakona odloča Informacijski pooblaščenec po pravilih splošnega upravnega postopka. Informacijski pooblaščenec v primerih, ki jih ni možno rešiti drugače, o pritožbi odloči z odločbo. Zoper odločbo ni dovoljena pritožba, je pa dopusten upravni spor.

 1. Pogodbena obdelava osebnih podatkov

Zavod lahko posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov s pogodbo zaupa obdelovalcu. Pogodba je pisna ali v enakovredni elektronski obliki in skladna z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov, določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov ter drugimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV:

Udeleženec se zavezuje, da so podatki, navedeni v prijavnici/pogodbi resnični, podani prostovoljno in da je pogodba/prijavnica podana v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Udeleženec programa prostovoljno, izrecno soglaša in dovoljuje, da Zavod PULZ ŠPORT osebne podatke na tej prijavnici obdeluje v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se osebni podatki zbirajo in obdelujejo zaradi zagotavljanja ustreznih varnostnih pogojev izvajanja programov, vodenja evidence o udeležencih programov in njihovih starših oziroma zakonitih zastopnikih, zaradi izpolnjevanja in izterjave prevzetih obveznosti po tej pogodbi/prijavnici ter zaradi urejanja in vzpostavitve korespondence v okviru delovanja Zavoda PULZ ŠPORT.

Udeleženec soglaša oz. je seznanjen, da se podani osebni podatki obdelujejo do mojega preklica oz. največ 5 let ter izjavljam, da sem seznanjen s pravicami v skladu z ZVOP-1.

Udeleženec se zavezuje, da bo izvajalcu najkasneje v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe sporočil vsako spremembo podatkov, ki izhajajo iz te prijavnice/pogodbe.

Ljubljana, maj 2018